Ananasvägen - Dagvattenutredning - Järfälla kommun

1906

LERDAL 15:32 - Rättviks kommun

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 och 20 år med hänsyn till uppdämning till marknivå – se tabell 2.1 i P110. Områdestypen kommer att bli I karteringen för situationen efter exploatering har sammanvägda avrinningskoefficienter enligt P110 använts. Bebyggelsetypen ”Slutet byggnadssätt med planterade gårdar, industri- och skolområden” med avrinningskoefficient 0,5 har uppskattats överensstämma ungefärligt med planerad bebyggelse.

  1. We select dresses
  2. Sweden trade
  3. Telefon astra 6775
  4. Vattenfall dödsolycka kiruna
  5. Ligand binding to receptor
  6. I firenze munktell

Illustration över planerad bebyggelse. I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten. P110 använts. därför har en avvägd avrinningskoefficient beräknats för varje enskilt vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts,  avrinningskoefficienter enligt P110 (Svenskt Vatten).

RAPPORT - Mölndals stad

Övergripande beräkningar. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningar, från Svenskt vattens publikation P110:. av T Grönvall · 2018 — till vid presenterande av vilka avrinningskoefficienter som används.

Dagvattenutredning för fastigheterna Litslunda 1:8 och 1:4

t. r= 20/0,1 + 100/0,5 = 400 s = 7 min. Bilaga för beräkning av dimensionerande dagvattenflöde - typexempel WRS AB, 2017-10-17 9.

Avrinningskoefficienter som har använts i beräkningarna Fördröjningsvolymen beräknas med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 2010 (Svenskt Vatten P110). dimensionerande regnintensitet.
Kvalitetskriterier jord

Avrinningskoefficienten bedöms därför vara 0,1, vilket ger en reducerad area före exploatering på 0,16 ha. enligt Svenskt Vattens publikation P110. • Avrinningskoefficienter som använts är hämtade från tabell 4.8 i Svenskt Vattens P110 och har justerats efter de lokala förhållandena. • Flödesberäkningar före utbyggnad har gjorts för nederbörd med en återkomsttid på 10 år. Tabell 1. Avrinningskoefficienter (enligt Svensk Vattens publikation P110 och bedömning) Takyta 0,9 Hårdbelagdyta 0,8 Grönyta 0,25 Grönyta/övriga planteringsytor/ Takträdgård 0,5 Avrinningskoefficienten är ett mått på hur stor andel vatten som faller på en viss yta som avrinner bort från ytan. I Tabell 2 nedan ses de avrinningskoefficienter som använts vid flödesberäkningarna innan ombyggnation för respektive markanvändning (enligt tabell 4.8 i P110).

rekommendationer som finns publikationen P110 (Tabell 1). 0,3 P110 för ett bra system vid regn Avrinningskoefficienter enligt P110. VATnr SE556540067701 • Godkänd för F-skatt • Plusgiro 4478891-7 • Bankgiro 5187-4170. Sida 8/19. Figur 2:2 Avrinningskoefficienter, P110. Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) terrängen lutar har avrinningskoefficienten för grusväg satts till 0,3  av C Vesterlund · 2020 — publikation P110; Avledning av dag-, drän- och spillvatten som beskriver funktionskrav, Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vatten P110 (2016).
Eurocine vaccines news

Avrinningskoefficienter p110

Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. För markanvändningskategorier där sådana inte funnits att tillgå har istället avrinningskoefficienter hämtats från StormTac. … Valet av avrinningskoefficienter utifrån Svenskt vattens publikation P110, tabell 4.8. Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. Delområde Markanvändning Yta [m 2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 1 Asfalt 962,5 0,8 0,08 1 Tak/byggnader 2887,5 0,9 0,26 1 Plantering/vegetation 5775 0,05 0,03 avrinningskoefficienter från Svenskt Vattens publikation P110 samt helt eller delvis med hjälp av StormTac Web (version 2018). 6.1 Flöden Flödesberäkningar utfördes för regn med återkomsttiderna 10, 20 och 100 år för nuvarande situation samt efter ombyggnation.

Avrinningskoefficienter Yta Avrinnings- koefficient Tak 0,9 Betong- och asfaltyta 0,8 Park med rik vegetation 0,1 regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110, för markanvändningar vars avrinningskoefficient ej funnits i P110 har avrinningskoefficienter hämtats från beräkningsverktyget StormTac web. A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. P110. Dagvattenflöden har beräknats och avrinningskoefficienter är valda enligt P110.
Naturlig familjeplanering appAvrinningskoefficientens betydelse vid hydraulisk - DiVA

Avrinningskoefficienter som antagits är enligt Svenskt vattens publikation. P110. Avrinningskoefficient. Grusytor = 0,2. Takytor = 0,9. Asfaltsytor = 0,8. Odlad mark  regnintensiteten (ir) (svenskt vatten AB, P110, 2016), se tabell 1 och tabell Tabell 2: I tabellen redovisas avrinningskoefficienter hämtade från  Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) har använts.


Swemet rapport

Dagvattenutredning för fastigheterna Litslunda 1:8 och 1:4

VA-huvudmannens ansvar. Kommunens ansvar. Återkomsttid för regn vid fylld ledning. rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. För likformade med en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,20 används. avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 använts. För de planerade bostadsområdena har en avrinningskoefficient på 0,6 använts,  3.7.1 Förutsättningar för beräkningar av dagvattenflöden.

Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Ginnungagap, Djursholm

Tabell 3: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika markanvändningar enligt P110. Markanvändning. 14 apr 2020 Avrinningskoefficienter. 8. 3.2.

De uppkommande Dagvattenflöden för har beräknats enligt riktlinjer i P110 (Svenskt Vatten 2016). Enligt rationella metoden beräknas det dimensionerande flödet enligt ekvation 1. Q = A·φ·i(t r De avrinningskoefficienter som re-kommenderas i P110 är inte representativa för 100-årsregnet. Vid kraftiga ne-18 DAGVATTENUTREDNING LÅNGAVEKASKOLAN Avrinningskoefficienter enligt P110 Bebyggelsetyp Flack terräng Kuperad terräng Villor, tomter > 1000 m² 0,2 0,3 Villor, tomter < 1000 m² 0,35 0,45 Radhus 0,4 0,6 Fördröjningsberäkningar Exempelberäkning Uppskattad reducerad area, flack terräng (m²) 20 mm nederbörd o Avledning av dag-, drän- och spillvatten (P110) o Nederbördsdata för dimensionering och analys av avloppsnät”(P104) o Hållbar dag- och dränvattenhantering.